არარეზიდენტის დაბეგვრა წყაროსთან

არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურების საკომპენსაციო თანხა ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას თუ სსკ-ის 104-ე მუხლის მიხედვით წარმოადგენს საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს.

Read more »

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემოსავლის ოდენობის განსაზღვრა

თუ არარეზიდენტი პირი წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეს, სსკ-ის 202-ე მუხლის მე-7 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, შემოსავლები განისაზღვრება მხოლოდ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლების მიხედვით.

Read more »

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები

დაბალი ბრუნვის მქონე ბიზნესისთვის საგადასახადო ტვირთის შემცირების მიზნით, შემოღებულია რამოდენიმე სპეციალური შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმი -  მიკრო ბიზნესი, მცირე ბიზნესი და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი.

Read more »

სუბიექტის/ჯგუფის ზომითი კატეგორია

სუბიექტი − საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა, სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, ინდივიდუალური მეწარმე, თუ ისინი წარმოადგენენ მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოებს.

Read more »