ბუღალტრული სახლი გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

  • კონსულტაცია;
  • დეკლარაციების გაგზავნა;
  • ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში აღრიცხვა;
  • ძველი პერიოდების აღრიცხვის გასწორება;
  • დავებში მონაწილეობა;
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა.