არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემოსავლის ოდენობის განსაზღვრა

Published on 4 March 2023 at 15:26

თუ არარეზიდენტი პირი წარმოადგენს საქართველოს მოქალქეს, სსკ-ის 202-ე მუხლის მე-7 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, შემოსავლები განისაზღვრება მხოლოდ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლების მიხედვით.

 

თუ არარეზიდენტი პირი წარმოადგენს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მაშინ ყველა შემოსავალი გაითვალისწინება, მათ შორის, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებულიც.